Про автора

Опис досвіду вчителя інформатики
Ставищенського НВК №1 Киченко Тамари Володимирівни
Реалізація профільного навчання з інформатики  в старших класах
Згідно Закону України "Про загальну середню освіту", постанов Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 р. № 1717 "Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання" та від 13.04.2007 № 620 "Про внесення зміни до п.1 постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000р. №1717", освіта в старшій школі має функціонувати як профільна. Це створюватиме сприятливі умови для врахування індивідуальних особливостей, інтересів і потреб учнів, для формування у школярів орієнтації на той чи інший вид майбутньої професійної діяльності. Профільна школа найповніше реалізує принцип особистісно-орієнтованого навчання, що значно розширює можливості учня у виборі власної освітньої траєкторії.
Одним з основних завдань навчання інформатиці в старшій школі є освоєння методів рішення практико-орієнтованих завдань із залученням інформаційних ресурсів суспільства, під якими розуміються як інформаційні технології, так і суспільно значима інформація. Профільна складова курсу інформатики спрямована на рішення наступних завдань :
- на вивчення функцій і особливостей інформаційних моделей і систем, властивих цьому профілю;
- на проектування і здійснення діяльності по створенню інформаційних моделей і систем для цього профілю (бази даних, розрахункові програми і ін.);
- на освоєння видів діяльності по застосуванню інформаційних моделей і систем для вирішення професійно-орієнтованих завдань.
Одним із завдань вирішуваних предметом є "усвідомлене застосування інформаційних технологій в практичній діяльності" і її рішення лежить в профільній спрямованості застосування інформаційних технологій, тоді учні бачать яким чином інформаційні технології супроводжують їх практичну діяльність.
Що ж можна реалізувати на комп'ютері більшою мірою, чим в книзі або на традиційному уроці? Взаємодія людини і комп'ютера стає явищем соціальним і є не просто взаємодія з технікою, а активний процес взаємодії учня з інформаційним багатством накопиченого людського досвіду.  
Вивчення інформатики – важливий елемент підвищення якості освітніх послуг загальної школи. Вбачаю зміст викладання інформатики в осмисленому практичному спрямуванні навчальної діяльності, використанні цілого спектру форм та методів організації роботи. Доступність сучасних засобів освітньої діяльності дозволить сучасній школі досягти мети – активно сприяти інтелектуальному розвитку учнів, збудувати ефективну систему, що базуватиметься на міцному фундаменті середньої освіти, підвищить потенціал дитини та прокладе шлях в доросле ж
Інформатика - це предмет, який не стоїть на місці, а постійно оновлюється. Стрімкий розвиток комп'ютерної техніки і її різноманітного програмного забезпечення - це одна з характерних прикмет сучасного періоду розвитку суспільства. Технології, основною частиною яких є комп'ютер проникають практично в усі сфери людської діяльності. Те, що ще недавно було фантастикою, нині стало реальністю. Комп'ютер став неодмінним атрибутом робочого місця працівників банків, податкових інспекцій, бібліотек, лікарів тощо. У цих умовах продовжує зростати попит на молодих спеціалістів високої кваліфікації. Відповідно відбуваються зміни у шкільному курсі інформатики. Переді мною постало питання: "Чи не станеться так, що після закінчення школи, коли мої учні вийдуть у великий світ, деякі програми, які ми вивчали з ними, застаріють, деякі зміняться, додадуться нові?" Вони повинні будуть самостійно розібрати нові програми, оболонки тощо. Тому одне із завдань, яке я ставлю перед собою у викладанні інформатики, - це навчити дітей вчитися самостійно. Раніше самостійне навчання відносили до форм організації учбового процесу. І тільки в останні роки більшість розглядають самостійну роботу учнів як метод навчання. Такий метод навчання дозволяє розвинути пізнавальну самостійність та вміння вчитися. Цей метод працює у двох напрямках: практичному та теоретичному. Практичний метод направлений на використання та закріплення теоретичних знань, на відпрацювання основних навичок. Частіше всього цей метод використовується під безпосереднім керівництвом учителя. Практичний метод самостійної роботи учнів я використовую для розв'язку задач, створення програм на мові програмування, створення малюнків тощо. Ці вправи учні роблять як під моїм керівництвом, так і самостійно, коли я тільки спостерігаю за їх діяльністю. Другою характерною особливістю методу самостійної роботи, який я дуже часто використовую, є виконання навчальних завдань учнями без безпосереднього керівництва цим процесом з боку вчителя. Цю самостійну роботу мої учні виконують вдома шляхом вивчення тексту нового матеріалу, виконання контрольних вправ, відповіді на питання самоконтролю. При розробці конспектів-лекцій для самостійної роботи, перш за все, враховую: - ступінь складності навчального матеріалу і, якщо рівень високий, то зменшую об'єм завдань; - співвідношу завдання з інформатики з загальним навантаженням учнів; - враховую рівень працездатності учнів даного класу; - відношення учнів до мого предмету; - рівень сформованості навичок самостійної роботи; - можливу допомогу з боку батьків та інших учнів; - здійснюю диференційований підхід до учнів. Методи самостійної роботи реалізують освітню, виховну та розвиваючу функції навчання. В освітньому плані вони забезпечують самостійне оволодіння знаннями та вміннями, їх поглиблення, закріплення, повторення. Особливо цінні вони для відпрацювання практичних навичок, тому що без самостійних дій формування неможливе. Методи самостійної роботи мають велике значення для підготовки учнів до самостійної трудової діяльності; для продовження навчання після закінчення школи. У виховному плані вони сприяють формуванню в учнів самостійності, відповідальності, пізнавальної активності. Вважаю, що нові інформаційні технології в освіті сприяють:  розкриттю , збереженню та розвитку індивідуальних здібностей учнів, формування пізнавальних якостей, прагнення до самовдосконалення, забезпеченню комплексності вивчення явищ дійсності, невідривності взаємозв'язку між технікою, гуманітарними науками , мистецтвом, прикладними науками · повсякденному динамічному оновленню змісту, форм і методів навчання та виховання. Інформатизація шкільної освіти викликає певний інтерес, який виявляється до впровадження нових інформаційних технологій. Комп'ютер дає нові можливості для творчого розвитку дітей, можливість вирішувати більш цікаві і складні завдання. Метою всього курсу " Інформатики " є формування теоретичної бази знань учнів з основ інформатики та практичних навичок використання засобів сучасних інформаційних технологій у повсякденній практичній, зокрема навчально - пізнавальній, діяльності учнів. До вивчення розділів, що містять теоретичну базу знань, я відношу: уявлення про інформацію та її властивості, інформаційні процеси та інформаційні системи, формулювання проблем та постановка задач, загальні принципи розв'язування задач за допомогою комп'ютера з використанням програмного забезпечення загального та навчального призначення, побудову математичних моделей, основи алгоритмізації та програмування, принципи будови та роботи ПК, можливості використання глобальної мережі Internet , пошук потрібної інформації. Згідно вимог програми, працюю над виробленням в учнів практичних навичок, а саме: навички роботи з пристроями введення - виведення інформації , програмним забезпеченням загального та навчального призначення: редакторами текстів, графічними редакторами, електронними таблицями, системами управління базами даних, нформаційно - пошуковими системами, навичок складання, описування та реалізації головних алгоритмів і програм з використанням засобів навчальної алгоритмічної мови та реальних мов програмування, працювати із засобами операційної системи. Мети курсу стараюся досягти через практичне оволодіння учнями навичками роботи з основними складовими сучасного програмного забезпечення комп'ютерів, через ознайомлення з функціональним призначенням основних пристроїв ПК, основами технології розв'язування задач, починаючи від постановки задачі й побудови інформаційних моделей і закінчуючи інтерпретацією результатів, отриманих за допомогою комп'ютера. На уроках застосовую інноваційні(мозковий штурм, роботу в групах, парами), проблемно - пошукові, асоціативні методи навчання. При вивченні теоретичного курсу " Вступ. Інформація та інформаційні процеси. Інформаційна система." застосовую такі методи навчання: словесні
( розповідь, бесіда, пояснення), наочні ( демонстрація , показ), проблемно - пошукові, методи інтерактивного навчання. Позитивні результати для якісного засвоєння цього розділу дає пошукова робота учнів: написання рефератів, творчих заміток про новизну комп'ютерної техніки, опираюся на життєвий досвід учнів. Значну увагу приділяю усвідомленню учнями логіки задачі, потім формую структурний підхід до побудови алгоритмів. Відтак, метод покрокової деталізації алгоритмів, переклад алгоритмів на мову програмування, дає школярам повне розуміння, як можна розв'язати задачу за допомогою ПК. Учні починають усвідомлювати , що будь - який процес, подію чи явище можна змоделювати і розв'язання задачі чи проблеми передати комп'ютеру. При роботі з технікою розвиваю й творче мислення, бажання цікаво, нестандартно реалізовувати свої завдання, зокрема, при створенні презентацій, роботі з програмою Microsoft Word, Microsoft Excel, тощо. Досвід роботи переконує, що використання комп'ютера є важливим засобом унаочнення навчального процесу, підвищення зацікавленості учнів навчанням, розвитку творчих здібностей та пізнавальної активної самостійності, розвитку алгоритмічного мислення, формування інформаційної культури.
Свою професію обрала свідомо і люблю її. Учні та вчителі школи мають можливість спілкуватися в комп'ютерній мережі, самостійно підключатися до бібліотек, музеїв, навчальних закладів у різних куточках світу, брати участь у Всеукраїнських конкурсах та акціях, листуватися з випускниками та ВНЗ України. Можливості даних програм дають змогу зекономити більше 50% робочого часу. Впровадження інформаційних технологій визначає нові напрями взаємодії вчителя та учня, забезпечує підвищення якості та доступності навчання шляхом активізації діяльності учня. Вчитель водночас є споживачем інформаційних ресурсів закладу і керівником навчально - пізнавальної діяльності учня на цьому уроці. Комп'ютери використовуються на всіх етапах уроку. Вони сприяють інтенсифікації навчально- пізнавальної діяльності, створюють вищий рівень наочності для вивчення матеріалу, безперервний зворотній зв'язок та динамічність процесу, формують зацікавленість учнів процесом навчання, підвищують упевненість у своїх силах. Комп'ютер у нашій школі використовується не тільки як об'єкт навчання на уроках інформатики , а як дидактичний засіб під час вивчення таких предметів навчального плану як технології, фізика, українська мова, хімія тощо. Вагомим чинником успішної реалізації інформатизації освіти є впровадження в навчальний процес інтерактивних методів навчання із застосуванням педагогічних програмних засобів. Педагогічні програмні засоби дають можливість вивчати світ не лише за допомогою текстів та зображень, а й дають змогу створити активне кероване комунікативне середовище, у якому здійснюється навчання. Використання електронних засобів навчання дає вчителю необмежені можливості для творчої діяльності. Учитель може самостійно обирати план проведення уроку, добирати додаткові матеріали для навчання, складати контрольні роботи, тести, розробляти завдання для здійснення як індивідуального, так і диференційованого підходу до учнів у процесі використання програмних засобів. У навчально -виховному процесі школи використовую такі програмні засоби:  інформаційно - довідникові системи з навчальним матеріалом; тренажери з розв'язування задач; програми контролю знань і тестування; навчальні моделюючі середовища та мультимедійні системи; програмне забезпечення з базових дисциплін Очевидно, що найважливішою складовою процесу навчання є не комп'ютери, а вчителі, озброєні методиками застосування комп'ютерних технологій . Тому в сучасних умовах одним із найважливіших, пріоритетних завдань є оволодіння педагогічними працівниками школи саме інформаційно - комунікаційними технологіями, формування інформаційної культури вчителя. У школі створено всі умови для ефективного науково- методичного супроводу творчої та результативної діяльності педагогів .
 Мої випускники відчувають себе досить комфортно в інформаційному суспільстві.  Тільки  використання сучасних комп'ютерних технологій дозволяє зараз і дозволить у майбутньому йти в ногу з часом і вимогами системи освіти.


Немає коментарів:

Дописати коментар